Izveštaji

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU DIREKTORA ŠKOLE2017/2018.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O OSTVARENOSTI GODIŠNjEG PLANA RADA ŠKOLE2017/2018.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU DIREKTORA ŠKOLE

Godišnji izveštaj o ostvarenosti Godišnjeg plana 2016-17.