УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ школске 2016-2017.

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од VI до VIII разреда основне школе.

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од VI до VIII разреда основне школе;

3) успеха на пријемном испиту,

4) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

 

 

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале  помножи  бројем четири (4), а општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи  бројем пет (5).

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова.

Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама из ст. 1-4. овог члана.

Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова по основама из ст. 1-4. овог члана.

Кандидат који је завршио VI разред основне школе у иностранству или који је у Републици Србији завршио VI разред у страној школи остварује 20 бодова на основу општег успеха у VI разреду основне школе.

 

Цео Правилник о упису у средње школе

 („Службени гласник РС”, бр. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15 и 39/16)

можете погледати на

http://ssindjelic.edu.rs/zavrsni-ispit/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/