UPUTSTVO ZA RODITELjE (STARATELjE) – POLAGANjE ZAVRŠNOG ISPITA

 

 • Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda.
 • Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg dana kombinovani test.
 • Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka.
 • Učenici treba da dođu u školu u 8.15 časova sva tri dana polaganja ispita;
 • Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;
 • Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar.
 • Na ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.
 • Na ispitu nije dozvoljen razgovor među učenicima.
 • Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 9.45 časova i u periodu od 10.45 do 11.00 časova.
 • Učenici mogu biti udaljeni sa ispita u slučaju nepoštovanja pravila i uputstava dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu.
 • Učenik koji je udaljen sa testa u sledećem roku može da polaže test sa koga je udaljen.
 • Roditeljima odnosno starateljima zabranjeno je da bez posebnog odobrenja budu u školi za vreme polaganja završnog ispita.
 • U slučaju nepredviđene sprečenosti učenika da pristupi polaganju završnog ispita, roditelj odnosno staratelj u obavezi je da to prijavi odeljenjskom starešini do 8.00 časova na dan polaganja.
 • Učenike na bolničkom ili kućnom lečenju roditelji, odnosno staratelji, prijavljuju odeljenjskom starešini najkasnije jedan dan pre polaganja završnog ispita; učenici polažu završni ispit u prostoru koji odgovara njihovom zdravstvenom stanju.
 • Posle objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa roditeljem, odnosno starateljem, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

Molimo roditelje, odnosno staratelje, da:

 • Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita.
 • Provere da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu.
 • U proveri rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu roditelji, odnosno staratelji učenika treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.
 • Na osnovu Pravilnika o izmenama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 12/14) u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupnom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 30 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 10 bodova, iz matematike najviše 10 bodova i na kombinovanom testu najviše 10 bodova.
 • Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka.
 • Bodovi koje je učenik ostvario izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu množi koeficijentom 0,5 (tj. rezultat na testu podeli se sa 2).
 • To znači da će učenik koji, na primer, ima rezultat 17 bodova na jednom od tri testa ostvariti 8,5 bodova na tom testu. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova na testu, tj. preračunat rezultat na testu.