Инклузија у нашој школи

 

Свако дете може да учи и напредује.

Стрпљење,

тимски рад,

посвећеност

и поштовање личности ученика

су чиниоци који воде до успеха. ☺

Корисни линкови:

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику

За родитеље:

Основне информације за родитеље

Водич за родитеље

За наставнике:

Приручник за рад интерресорне комисије

Упутство за писање педагошког профила

Врсте подршки у образовању

Приручник за запослене у школама за израду ИОП-а

Обрасци за ИОП

Педагошки профил

Захтев ИРК

У нашој школи примењује се принцип инклузивног образовања и васпитања за децу којој је потребна додатна подршка због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у образовно-васпитном раду и ако те тешкоће потичу од тешкоћа у учењу, сметњи у развоју, инвалидитета или живота у социјално нестимулативној средини. Инклузија се такође може применити у случају да ученик показује изузетне способности и интересовање за брже напредовање у некој области или предмету.

Ми полазимо од права сваког детета да се образује у школској средини, међу својим вршњацима, у складу са својим могућностима и потребама, да развија своје способности и да има могућност да максимално искористи своје потенцијале.

Школа је ту да подржи оне којима је потребна помоћ у савладавању препрека у постизању тог циља, било да се ради о физичким препрекама, прилагођавању наставних стратегија, социјализацији и стварању атмосфере прихватања у колективу, набавци наставних средстава и помагала или индивидуалном раду са психологом или дефектологом.

У нашој школи се успешно образују деца са различитим врстама сметњи и инвалидитета. На велико задовољство те деце и њихових родитеља, она имају прилику да уче и развијају се у пријатељском окружењу где у сваком тренутку могу очекивати помоћ и подршку својих другова и свих запослених у школи.

Инклузија се темељи на тимском раду и сваки члан тог тима, било да је појединац, група или институција, даје свој допринос планирању и спровођењу овог сложеног процеса.

Школски тим за инклузију (руководилац тима Ирена Грбић) осигурава остваривање права деце на посебну подршку, идентификује децу којој је потребна подршка и предлаже израду ИОП-а (индивидуални васпитно-образовни план), координира сарадњу чланова тима за подршку детету (родитељи-наставници-стручни сарадници), обезбеђује атмосферу разумевања и прихватања на свим нивоима, подстиче укључивање ученика у све облике школског живота, брине о стручном усавршавању наставника и подизању свести о потреби инклузије и сарађује са институцијама и локалном заједницом са циљем да се обезбеде средства за адаптацију школског простора и набавку наставних средстава и уџбеника.

Одељенске старешине и учитељи за сваког ученика коме је потребна подршка праве посебан план, који може бити прилагођен, измењен или обогаћен у односу на основни план, вреднују резултате остварене у току рада и предлажу измене и допуне плана.

Наставници прилагођавју или мењају садржаје, методе, средства и облике рада потребама ученика, мотивишу га да уложи максималан труд и постигне највише могуће резултате према својим могућностима.

Породица је од суштинске важности за успешно планирање и реализацију инклузивног образовања. Родитељи најбоље познају своје дете, његове способности, навике, интересовања и потребе, тако да су информације о детету које од њих добијамо драгоцене за планирање подршке.Наша школа гради и негује конструктивну сарадњу са родитељима и потпуно уважава њихово мишљење и сугестије.

У планирању, осим наставника и родитеља, учествују психолог, педагог, дефектолог и по потреби, друго лице ван школског система (лекар, социјални радник).

Специфичност наше школе је сарадња са ОШ «Бошко Буха». Тим за подршку ове установе чине дефектолог – соматопед, логопед и специјални педагог. Тим за подршку чине:

  • Снежана Нишевић, соматопед (понедељком, средом и четвртком)
  • Маја Балванлиев, логопед (уторком)
  • Данко Спасић, специјални педагог (петком)

Њихов задатак је да раде индивидуално и групно са ученицима за које је идентификована потреба за таквом врстом подршке. Осим тога, они имају саветодавно-инструктивну улогу у раду са наставницима и родитељима.

Педагошки асистент, Нада Ђуричковић, је задужена за укључивање деце из социјално нестимулативних средина и националних мањина у рад. У сарадњи са учитељима, једном недељно помаже ученицима у раду у одељењу. Она брине о обезбеђивању бесплатних уџбеника и прибора, права на исхрану и дугу помоћ. Ту спада и рад на терену, где се остварује увид у услове у којима ученици живе.

У сарадњи са локалном заједницом, омогућили смо постављање рампе која је учинила школски простор приступачнијим за ученика који користи инвалидска колица, а у плану је и набавка гусеница за приступ учионицама на спрату. Један тоалет је адаптиран за потребе деце са инвалидитетом.

Захваљујући подршци Градског секретаријата за образовање, ученицима са инвалидитетом је обезбеђен пратилац, који је од велике помоћи ученицима у кретању у школском простору и помоћи у праћењу наставе.

Одељенске заједнице, су такође веома важан фактор у успешној реализацији ИОП-а. Осећај прихваћености и сигурности је основа за свако учење и рад. Инклузија има позитивне ефекте и у обрнутом смеру. Утиче на социјално одговорно понашање деце, јер се она уче да прихватају различитости, развија емпатију и хуманост.

Ми велику пажњу посвећујемо васпитном раду и едукацији ученика како би прихватили и укључили све ученике у игру и дружење и како би пружили помоћ и подршку у учењу онима којима је потребна.

Са задовољством можемо рећи да деца која раде по ИОП-у у нашој школи брже и лакше напредују, а родитељи су задовољни постигнутим резултатима. И ми свакога дана од њих научимо нешто ново. Уз нашу подршку и помоћ, у сарадњи са Школском управом, сва деца која су била укључена у процес инклузије успешно су уписала жељену средњу школу и наставила образовање.