Инклузија у нашој школи

У нашој школи примењује се принцип инклузивног образовања и васпитања за децу
којој је потребна додатна подршка због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању
или напредовању у образовно-васпитном раду и уколико те тешкоће потичу од тешкоћа у
учењу, сметњи у развоју, инвалидитета или живота у социјално нестимулативној средини.
Инклузија се може применити у случају када ученик показује изузетне способности и
интересовање за брже напредовање у некој области или предмету.


Ми полазимо од права сваког детета да се образује у школској средини, међу својим
вршњацима, у складу са својим могућностима и потребама, да развија своје способности и
да има могућност да максимално искористи своје потенцијале.


Школа је ту да подржи оне којима је потребна помоћ у савладавању препрека у
постизању тог циља, било да се ради о физичким препрекама, прилагођавању наставних
стратегија, социјализацији и стварању атмосфере прихватања у колективу, набавци
наставних средстава и помагала или индивидуалном раду са психологом или
дефектологом.


У нашој школи се успешно образују деца са различитим врстама сметњи и инвалидитета.
На велико задовољство те деце и њихових родитеља, она имају прилику да уче и
развијају се у пријатељском окружењу где у сваком тренутку могу очекивати помоћ
и подршку својих другова и свих запослених у школи.


Инклузија се темељи на тимском раду и сваки члан тог тима, било да је појединац, група
или институција, даје свој допринос планирању и спровођењу овог сложеног процеса.


Стручни тим за инклузију осигурава остваривање права деце на посебну подршку,
идентификује децу којој је потребна подршка и предлаже израду ИОП-а (индивидуални
васпитно-образовни план), координира сарадњу чланова тима за подршку детету
(родитељи-наставници-стручни сарадници), обезбеђује атмосферу разумевања и
прихватања на свим нивоима, подстиче укључивање ученика у све облике школског
живота, брине о стручном усавршавању наставника и подизању свести о потреби
инклузије и сарађује са институцијама и локалном заједницом са циљем да се обезбеде
средства за адаптацију школског простора и набавку наставних средстава и уџбеника.


Одељенске старешине и учитељи за сваког ученика, коме је потребна подршка, праве
посебан план, који може бити прилагођен, измењен или обогаћен у односу на основни
план, вреднују резултате остварене у току рада и предлажу измене и допуне плана.


Наставници прилагођавју или мењају садржаје, методе, средства и облике рада потребама
ученика, мотивишу га да уложи максималан труд и постигне највише могуће резултате
према својим могућностима.


Породица је од суштинске важности за успешно планирање и реализацију инклузивног
образовања. Родитељи најбоље познају своје дете, његове способности, навике,
интересовања и потребе, тако да су информације о детету које од њих добијамо драгоцене
за планирање подршке. Наша школа гради и негује конструктивну сарадњу са родитељима
и потпуно уважава њихово мишљење и сугестије.


У планирању, осим наставника и родитеља, учествују психолог, педагог, дефектолог и
по потреби, друго лице ван школског система (лекар, социјални радник).


Специфичност наше школе је сарадња са ОШ «Бошко Буха». Тим за подршку ове
установе чине логопед и специјални педагог.
Тим за подршку чине:
– Маја Балванлиев, логопед (понедељком, средом и петком)
– Виолета Грего, специјални педагог (уторком, четвртком и петком)


Њихов задатак је да раде индивидуално и групно са ученицима за које је идентификована
потреба за таквом врстом подршке. Осим тога, они имају саветодавно-инструктивну улогу
у раду са наставницима и родитељима.


Педагошки асистент, Мухамед Рамадани, је задужена за укључивање деце из социјално
нестимулативних средина и националних мањина у рад. У сарадњи са учитељима,
свакодневно помаже ученицима у раду у одељењу. Он брине о обезбеђивању бесплатних
уџбеника и прибора, права на исхрану и дугу помоћ. Ту спада и рад на терену, где се
остварује увид у услове у којима ученици живе.


У сарадњи са локалном заједницом, омогућили смо постављање рампе која је учинила
школски простор приступачнијим за ученика који користи инвалидска колица, а у плану је
и набавка гусеница за приступ учионицама на спрату. Један тоалет је адаптиран за потребе
деце са инвалидитетом.


Захваљујући подршци Градског секретаријата за образовање, ученицима са
инвалидитетом је обезбеђен пратилац, који је од велике помоћи ученицима у кретању у
школском простору и помоћи у праћењу наставе.
Одељенске заједнице су, такође, веома важан фактор у успешној реализацији ИОП-а.
Осећај прихваћености и сигурности је основа за свако учење и рад. Инклузија има
позитивне ефекте и у обрнутом смеру. Утиче на социјално-одговорно понашање деце, јер
се она уче да прихватају различитости, развија емпатију и хуманост.


Ми велику пажњу посвећујемо васпитном раду и едукацији ученика како би прихватили и
укључили све ученике у игру и дружење и како би пружили помоћ и подршку у учењу
онима којима је потребна.


Са поносом нагалашавамо да се у школи ради и идентификација и рад са даровитим и
талентованим ученицима, код којих је високо развијена способност, било општа, било нека
специфична која омогућава натпросечна постигнућа у одређеном, конкретном подручју.


Са задовољством можемо рећи да деца која раде по ИОП-у у нашој школи брже и лакше
напредују, а родитељи су задовољни постигнутим резултатима. И ми свакога дана од њих
научимо нешто ново. Уз нашу подршку и помоћ, у сарадњи са Школском управом, сва
деца која су била укључена у процес инклузије успешно су уписала жељену средњу школу
и наставила образовање.

Погледајте још

Гостовање директора школе и школског педагога на TV Happy
Гостовање директора и педагога на TV Happy, поводом...
Опширније...
1
Часопис Синђа
Loading... Taking...
Опширније...
20240622-094522
Завршетак прве лиге у фудбалу ,,Срце Синђелића“
Завршетак прве лиге у фудбалу ,,Срце Синђелића“ Након...
Опширније...